• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Uchwała rekrutacyjna oraz zarządzenie w sprawie terminów naboru 2020/2021.

 

 

Uwaga!

Od dnia 2 marca 2020 od godziny 8:00 rusza rekrutacja on-line do przedszkoli. Zakończenie naboru: 27.03.2020 godzina 15:00

 

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

– rodzaj aktu:

Uchwała

– numer aktu:

39

– organ wydający

Rada Miasta Konina

– data aktu:

2019-01-30

– tytuł aktu:

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

Miejsce ogłoszenia:

– Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

– Rocznik:

2019

– Pozycja:

1121

– Data ogłoszenia:

1 lutego 2019

– jednolity identyfikator aktu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1121

 

Zał. 1-terminy rekrutacjiZarządzenie Prezydenta_terminy postępowania rekrutacyjnego

Zał. 1-terminy rekrutacji

 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są przedszkola wybrane przez rodziców kandydata we wniosku.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio

z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie przedszkola, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

 1. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, z późn. zm), które określają treść wniosku o przyjęcie do przedszkola i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postepowania rekrutacyjnego.
 2. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku mogą być organy administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 3. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane pomiędzy przedszkolami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowania rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 6. Rodzicom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Rodzicom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 10. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt. 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkoli, natomiast podanie (w tym dołączenie stosowanych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez kandydata poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak rezygnację z przywilejów (określonej liczby punktów) jakie daje to kryterium.